Τρίτη 11 Ιουνίου 2013

ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Ή ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΔΙΩΓΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (του πατρός Διον. Ταμπάκη)

Τοὺς ἀσκοὺς τοῦ Αἰόλου καὶ τοῦ Δια-βόλου κατὰ τῆς Ἐκκλησίας μας ἀνοίγει τὸ πρὸς ψήφιση «Ἀντιρατσιστικὸ» καὶ Ἀντὶ-Χριστιανικὸ νομοσχέδιο ἀφοῦ εἶναι προφανὴς ἀκόμα καὶ σὲ ἕνα μικρὸ παιδάκι ἡ πονηριὰ καὶ ἡ κακοβουλία ποὺ ὑποκρύβει μέσα τοῦ ἐναντίον σὲ ὀ,τιδήποτε Χριστιανικὸ Ἀναφέρεται μέσα στὰ πολλὰ ὅτι: «Τιμωρεῖται μὲ φυλάκιση τουλάχιστον ἔξι μηνῶν καὶ χρηματικὴ ποινὴ 5 ἕως 20.000,00 εὐρὼ ὅποιος μὲ κάθε μέσο ἢ τρόπο, προκαλεῖ ἢ διεγείρει σὲ μίσος κατὰ προσώπων ἢ ὁμάδες προσώπων ποὺ προσδιορίζονται μὲ βάση τὴ φυλή, τὸ χρῶμα, τὴ θρησκεία, τὶς γενεαλογικὲς καταβολές, τὴν ἐθνικὴ ἢ ἐθνοτικὴ καταγωγή, τὸν γενετήσιο προσανατολισμό, τὴν ταυτότητα φύλων».

 

Ἔτσι πολὺ ἁπλὰ θεωροῦνται ποινικὰ κολάσιμες οἱ συμπεριφορὲς τῶν:
 
α)Κυρίου μᾶς Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Εὐαγγελίου Του, ἀφοῦ πολλὲς φορὲς κατήγγειλε καὶ ὑπενθύμιζε τὴν σαπίλα τῆς ὁμάδας τῶν ἀνεκδιηγήτων Φαρισαίων καὶ Γραμματέων. «οὐαὶ ὑμὶν γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι ὑποκριταὶ»(Ματθ. κγ΄-23) διεγείροντας ἔτσι ἀπαξιωτικὰ συναισθήματα τοῦ ἁπλοῦ λαοῦ ἐναντίον τους.
 
β)Τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἀφοῦ καὶ ἐκεῖνος προκαλεῖ ἀρνητικὰ συναισθήματα πρὸς τὴν ὁμοφυλοφιλία «μὴ πλανάσθε• οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται οὔτε πλεονέκται οὔτε….
κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὒχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι. (Ἃ Κορ. 6,10 )»
 
γ)Τῶν Ἁγίων Πατέρων μας, ἀφοῦ πολλὲς φορὲς καὶ ἐκεῖνοι ἔχουν διεγείρει συναισθήματα ἀποστροφῆς ἐναντίον τῶν Ἑβραίων καὶ τῶν ἀθέων καὶ αἱρετικῶν ἀνθρώπων καὶ συστημάτων π.χ. ὁ 11ος Κανὼν τῆς Στ΄Οικ. Συνόδου στὸν ὁποῖο οἱ πατέρες ἀποτρέπουν τοὺς Χριστιανοὺς καὶ ἰδιαιτέρως τοῦ Κληρικοὺς νὰ ἔχουν σχέσεις μὲ Ἑβραίους, οὔτε νὰ συλούονται μαζί τους, ἀλλὰ οὔτε καὶ σὲ Ἑβραῖο γιατρὸ νὰ πηγαίνουν.
 
δ) Πρέπει νὰ ποινικοποηηθοῦν τὰ περισσότερα λειτουργικὰ κείμενα τῆς Ἐκκλησίας μας ποὺ θεωροῦνται ὅτι προσβάλουν τοὺς Ἰουδαίους καὶ τοὺς Ἀγαρηνοὺς Τούρκους ὅπως π.χ. “Τὸ ἄθροισμα τῶν Ἰουδαίων, τῷ Πιλάτω ἠτήσαντο, σταυρωθῆναι σὲ Κύριε•… Ἀλλὰ δὸς αὐτοῖς Κύριε, τὸ ἀνταπόδομα αὐτῶν, ὅτι κενά, κατά σου ἐμελέτησαν”(Μέγ.Πέμπτη), “Λαὸς δυσσεβῆς καὶ παράνομος, ἴνα τί μελετᾶ κενά; ἴνα τί τὴν ζωὴν τῶν ἁπάντων, θανάτω κατεδίκασε;” ἢ καὶ νεωτέρων Τροπαρίων ποὺ ἀφοροῦν τοὺς Ἁγίους Νεομάρτυρες π.χ. “Τοῖς ξίφεσιν ἐτμήθη σου τὸ σῶμα τὸ Ἅγιον ὓπ Ἀγαρηνῶν τῶν Ἀθέων Ὢ στερὲ Ἀναστάσιε” κ.λ.π.
 
ε) Ἀλλὰ πρέπει νὰ λάβουν ποινικὲς κυρώσεις καὶ ὅλοι οι Ἀρχιερεῖς καὶ Ἱερεῖς οἱ ὁποῖοι ἐνδεχομένως νὰ μιλήσουν στὸ ποίμνιό τους γιὰ τὴν ἐπικινδυνότητα π.χ. τῆς Ἀθείας, τοῦ Ἰεχωβιτισμοῦ, τῆς Ὁμοφυλοφιλίας κ.λ.π.
 
Μήπως λοιπὸν σὲ κάθε Θ.Λειτουργία θὰ πρέπει νὰ περιμένει καὶ μία κλούβα τῆς Τοπικῆς Ἀστυνομίας ἔξω ἀπὸ τὸν Ι.Ναὸ γιὰ νὰ ὁδηγήσει τὸν λειτουργὸ Ἱερέα στὸ αὐτόφωρο σὲ περίπτωση ποῦ καταγγείλει μὲ θάρρος γιὰ ὀ,τιδήποτε νοσηρό; Μήπως νὰ ἐπιστρέψουμε στὰ ΓΚΟΥΛΑΚ τῆς πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. νὰ ἱκανοποιηθοῦν μερικοί;
 
Ἡ Ἐκκλησία μας πορεύεται πάντα στὸν ἀνηφορικὸ δρόμο τῆς ὁμολογίας καὶ μαρτυρίου καὶ δὲν θὰ δειλιάσει οὔτε τώρα νὰ σταθεῖ μὲ ἀξιοπρέπεια καὶ μὲ νικηφόρο πνεῦμα πρὸς κάθε διώκτη τῆς Πίστεώς μας κατὰ τὸν λόγο τοῦ Κυρίου μας: «Θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον»(Ἰωάν. 16,33)


Πηγή:  http://kotsarikos.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου