Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2012

ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ!

«ὅτι πολλοί πλάνοι εἰσῆλθον εἰς τόν κόσμον, οἱ μή ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστόν ἐρχόμενον ἐν σαρκί· οὗτος ἐστιν ὁ πλάνος καί ὁ ἀντίχριστος.» ( Β΄ Ἰω. 7)
ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΜΗΝΑ
 
 
 
 
Ἀκούγονται καὶ πάλι στὶς ἡμέρες μας παλαιὲς ἀνοησίες. Ξανὰ καὶ ξανὰ οἱ σειρῆνες τῆς πλάνης καὶ τῆς ἀπάτης ἠχοῦν στὰ ὦτα μας : «Στὶς 21 Δεκεμβρίου 2012 ἔρχεται τὸ τέλος τοῦ κόσμου»!
Ὦ τοὺς δυστυχεῖς κράχτες! Ἀφοῦ ἐγκατέλειψαν τὴν ἀλήθεια ἐξ αἰτίας τῆς πολυπραγμοσύνης καὶ τῆς ἄσοφης σοφίας τους, στή συνέχεια ἀνελέητα καί τήν ἀδικοῦν. Δέν ἀνοίγουν τόν ἐσωτερικό τους κόσμο ὥστε νά εἰσαχθεῖ καί νά δράσει μέσα τους ἡ Ἀλήθεια. Περιάπτουν μὲ εἴδωλα τὸ σέβας καὶ τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ. Ὅτι ὑπάρχει Θεὸς τὸ γνωρίζουν, ἀφοῦ περιφέρουν τὸ σεπτὸ ὄνομά Του, ἀλλά δὲν θέλουν νὰ συμμετέχουν στὴ δόξα Του ὥστε καὶ ὁ Χριστὸς νὰ τοὺς ἀντιδοξάζει καὶ νὰ τοὺς φωτίζει.
Δοξάζω τὸν Θεὸ, σημαίνει νὰ δοξάζω μόνον Αὐτὸν, διότι δὲν ὑπάρχει ἕτερος Θεὸς πλὴν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γνωρίζουμε ὅτι ὅταν στὴ γνώση καὶ ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ προσθέτει κάποιος εἴδωλα καὶ ἀνθρώπινα πάθη, τότε δὲν Τὸν τιμᾶ ἀλλὰ Τὸν ἀτιμάζει, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ πολλαπλασιάζονται οἱ πλάνες ποὺ ἀκολουθοῦν αὐτά τὰ πάθη, οἱ ἀνόητοι λογισμοὶ καὶ οἱ ψευδοπροφητεῖες, ὅπως αὐτὴ ποὺ ἀκοῦμε γιὰ τὴν ἐπερχόμενη «συντέλεια» κατά τήν 21η Δεκεμβρίου 2012, ποὺ γεμίζουν τὴν καρδιὰ μὲ κάθε εἶδος φοβιῶν καί  ζόφων.
Παρατηροῦμε, ἐπίσης, ὅτι πολλὰ ἀνθρωποκεντρικά φιλοσοφικά συστήματα δὲν θέλησαν νὰ διατηρήσουν στὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων τὴ μόνη ἁπλὴ καὶ εὐθεία Ἀλήθεια, δηλαδὴ τὸν Χριστό. Κατά συνέπεια, πλανῶντα καί πλανώμενα δὲν μπόρεσαν νά ἀπαλλάξουν, ὅσους παγιδεύθηκαν σέ αὐτά, ἀπό τήν εἰδωλολατρεία καὶ τὸ ψεῦδος, τὴ σαρκολατρεία καὶ κάθε εἶδος ἀσχημοσύνης. Οἱ παγιδευμένοι ἔφθασαν μάλιστα σέ σημεῖο  νὰ ἀτιμάζουν ὁ ἕνας τὸ σῶμα τοῦ ἄλλου μὲ κάθε εἶδος ἀσελγείας, ἀντί νὰ συμμετέχουν στὴ δόξα τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἐν Χριστῷ ἐλευθερία.
Τὸ βλέπουμε αὐτὸ κατὰ κόρον νά πραγματοποιεῖται στὶς ἡμέρες μας ἀπὸ τοὺς ὑβριστὲς τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐμποτίσει, τὴν ἐπιστήμη καί τὴν τέχνη, ἀλλά καί αὐτήν τήν ἴδια τὴ λογικὴ, μὲ πιστεύματα, ὅπως ἡ θεοποίηση τῆς «θεᾶς φύσης» ἢ τοῦ ἰδίου τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ ἀναγορεύθηκε «θεός» στὴ θέση τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, λησμονώντας τή μεγαλύτερη τιμὴ ποὺ ἔγινε ἀπὸ τὸ Θεὸ στὸν ἄνθρωπο, τό ὅτι δηλ.τὸν ἔπλασε κατ’ εἰκόνα δική Του.
Μέ τέτοια νεοεποχίτικη  ψευδοθεϊκή νοοτροπία, δὲν εἶναι  ἀπορίας ἄξιο ποὺ τὸ διαδίκτυο καὶ τὰ media γενικὰ «πῆραν φωτιά» ἀλλά κι᾿ «ἀνάβουν φωτιά» σέ πολλούς τὶς τελευταῖες ἡμέρες, ἐκ τῶν ὁποίων ἄλλοι οὐρλιάζουν, ἄλλοι πανικοβάλλονται καὶ παίρνουν ἠρεμιστικὰ καὶ κάποιοι αὐτοκτονοῦν, ἀκούγοντας γιὰ τὴ δῆθεν συντέλεια.
Ὅμως ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί μου καὶ πνευματικά μου τέκνα, ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, ἡ μοναδικὴ κιβωτὸς σωτηρίας καὶ ἡ  μοναδικὴ Ἀλήθεια ὑπὸ τὸν ἥλιο, ἔχοντας κεφαλὴ τὸν γλυκύτατο Ἰησοῦ, μὲ τὴν Ἁγία Παράδοση, τὶς Ἱερὲς ἀκολουθίες καὶ τὰ Ἅγια Μυστήριά της, μᾶς συμβουλεύει σὲ ὅσα συντελοῦν στὴ σωτηρία τοῦ καθενός μας ἀλλά καὶ ὅλου τοῦ κόσμου καὶ μᾶς ἀποκαλύπτει ἐν Χριστῷ μαζί μὲ τὸν Παράκλητο σύν τῃ εὐδοκίᾳ τοῦ Πατρὸς, πᾶσαν τὴν Ἀλήθειαν μὲ ἁπλότητα, εὐθύτητα καὶ δικαιοσύνη.
Οἱ ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ μας πολυπράγμονες ψευτοφιλόσοφοι, πλανῶνται ὅταν νομίζουν ὅτι κατέχουν τὶς γνώσεις αὐτοσωτηρίας.
Τὸ μόνο ποὺ κάνουν εἶναι νὰ ὑβρίζουν ἐν γνώσει τους τὴν Ἀλήθεια, τὸν Θεό, ὅ,τι ἀκριβῶς πετύχαιναν οἱ ἐν ἀγνοίᾳ εὐρισκόμενοι ἀρχαῖοι Ρωμαῖοι, Ἕλληνες, Αἰγύπτιοι, Ἰνδοί, Κινέζοι, ποὺ θεοποιοῦσαν τὰ πάθη, τὶς ἀδυναμίες τους καὶ τὴν κτίση. Τὸ ἴδιο συνεχίζουν νὰ κάνουν καὶ σήμερα οἱ ὑβριστὲς τοῦ Θείου μεγαλείου. Ὅμως ἐμεῖς, μὲ τὴ χάρη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, γνωρίζουμε ὅτι ὁ Δημιουργός μας ἔχει φυτεύσει βαθειὰ στὴν ψυχή μας τὴν ἔφεση, τὴ φορὰ καὶ τὴν κλίση πρὸς Αὐτὸν καὶ τὴ δόξα Του, ὥστε καθημερινὰ μὲ τὴν προσευχὴ καί τὴν Ὀρθόδοξη λατρεία νὰ πετυχαίνουμε τὴν ἕνωση μαζί Του καὶ νὰ ἀποδεικνύεται ἔτσι ἡ ἀβυσσαλέα διαφορὰ ποὺ ὑπάρχει μεταξὺ τοῦ ἀνθρώπου , τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν κτισμάτων καὶ κυρίως τῶν κτηνῶν.
Αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ ἔφεση καὶ ἡ φορὰ πρὸς τὸ Δημιουργό μας, μὲ τὴν ὁποία προικίστηκε ἡ λογική μας ψυχὴ καὶ ποὺ ἀποδεικνύεται ἡ μοναδικότητα καὶ ἡ ὑπεροχή μας ἔναντι τῆς λοιπῆς δημιουργίας, δέ μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἀκρωόμεθα τέτοιου εἴδους σχιζοφρενικὲς ἀνοησίες, προϊόντα τῆς ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ !
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Ἡ πίστη μας στὸν Κύριο καὶ Σωτήρα Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Παράδοσή μας μὲ τὴν ἐν Χριστῷ ἀληθινὴ μετάνοια εἶναι ἡ δύναμις ἐκείνη πού μᾶς καθιστᾶ νικητὲς καὶ μᾶς προφυλάσσει ἀπὸ πλάνες καὶ βορβορώδεις συνήθειες. Μακάρι οἱ καρδιές μας νὰ μεταμορφωθοῦν καὶ νὰ γίνουν ἡ καθεμία τὸ Ἅγιο σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, ποὺ ὁ ἀγαπημένος Ἰησοῦς μας θὰ ζεσταθεῖ καὶ θὰ ζεστάνει πάντας ἡμᾶς.

«Χριστὸς γεννᾶται δοξάσατε,  Χριστὸς ἐξ οὐρανοῦ ἀπαντήσατε»

Γένοιτο Κύριε,

Ἀμὴν.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου